2766 Longwood Court, Costa Mesa, CA | Tel.: (714) 249-3966
Język:
2766 Longwood Court, Costa Mesa, CA | Tel.: (714) 249-3966
Język:

Warunki uczestnictwa

Szczegółowe warunki imprez turystycznych naszego biura

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH BIURA WORLD OF ADVENTURES

W interesie klienta oraz w interesie Biura World of Adventures niniejsze szczegółowe warunki imprezy turystycznej są określone jasno i precyzyjnie. Biuro World of Adventures zwraca się do klientów z uprzejmą prośbą o wnikliwe zapoznanie się z niniejszą umową, ponieważ dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z uznaniem przez klientów warunków imprezy turystycznej, które wydane zostaną klientowi w biurze podróży lub udostępnione na stronie internetowej przed podpisaniem umowy.

1. Umowa o imprezę Turystyczną

1.1 Z chwilą zgłoszenia rezerwacji klienci zawierają z biurem podróży World of Adventures umowę o zorganizowanie imprezy (zwanej dalej umową o imprezę turystyczną). Rezerwacja może nastąpić pisemnie, ustnie lub telefonicznie, natomiast umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej zawierana jest na pismie po uprzednim potwierdzeniu przez biuro podróży dokonania rezerwacji i zaakceptowaniu przez klienta ceny danej imprezy turystycznej.

1.2 Osoba dokonujaca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestnikow imprezy turystycznej. Przejmuje ona odpowiedzialność za dotrzymanie warunków umowy przez zgłoszonych przez siebie uczestników imprezy turystycznej.

1.3 W przeciągu dwóch tygodni od chwili zgłoszenia rezerwacji klienci otrzymają z biura potwierdzenie imprezy turystycznej zawierające wszelkie istotne dane o zamówionych świadczeniach.

2. Formy zapłaty za uczestnictwo w imprezie turystycznej

2.1 Po otrzymaniu potwierdzenia imprezy turystycznej (vauchera) należy w dniu zawarcia umowy wpłacic zaliczkę. Zaliczka wynosi 25% od osoby pojedyńczej i 25% ceny imprezy turystycznej od grupy, a w przypadku hoteli lub innych miejsc zakwaterowania 15% za każdy nocleg. Resztę ceny należy zapłaci w chwili, gdy dokumenty dotyczace imprezy turystycznej będą w biurze podróży przygotowane do odbioru przez klientów a żadna ze stron nie zrezygnuje (na warunkach przewidzianych poniżej) z imprezy turystycznej.

2.2 Wysokość sumy zaliczki oraz reszty ceny imprezy turystycznej określone są w wydanym klientom potwierdzeniu imprezy turystycznej.

W celu zabezpieczenia się NALEŻY ZAWRZEC UMOWĘ O UBEZPIECZENIU OD NIEWYPŁACALNOSCI Z FIRMĄ UBEZPIECZENIOWĄ WYBRANĄ PRZEZ KLIENTA.

2.3 Potwierdzeniem umowy jest dowód rezerwacji – voucher, który klient otrzymuje:

* w biurach własnych i licencyjnych w momencie dokonywania rezerwacji imprezy turystycznej

* przy rezerwacji w biurach agencyjnych kilka dni po zakupie imprezy turystycznej, pocztą lub od agenta.

* przy rezerwacji telefonicznej pocztą, kilka dni po zakupie.

UPRZEJMIE PROSIMY O SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI VOUCHERA Z PANSTWA ZAMÓWIENIEM ORAZ POPRAWNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH.

Klient dokonujący rezerwacji zobligowany jest do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz do złożenia podpisu pod wyciągiem z warunków uczestnictwa w wycieczkach i imprezach organizowanych przez World of Adventures. Ponosi on pełną odpowiedzialność za dotrzymanie warunków umowy, oraz za wszystkich pozostalych zgłoszonych przez niego uczestników. Ewentualne zmiany lub anulacje musi zgłosic osoba zamawiajaca imprezę turystyczną.

3. Opłata za wycieczkę

Cena wycieczki obejmuje: przelot, zakwaterowanie, transfer, ewentualnie wyżywienie (według cennika), opieka pilota, ubezpieczenie, opłaty lotniskowe, chyba że zaznaczono inaczej. Dodatkowe opłaty uiszcza się między innymi za wyżywienie, pokój jednoosobowy, zakwaterowanie w pokoju z balkonem, z widokiem na morze, w apartamencie – to jest w 2 pokojowym mieszkaniu składającym się z pokoju dziennego, sypialni i łazienki, wylot lub dolot z lotniska innego niż główne, itp.

Koszty związane z paszportem, wizą i szczepieniami nie są obięte ceną imprezy turystycznej.

Wszystkie świadczenia objęte ceną są wyszczególnione na voucherze. Biuro podróży zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny przed realizacją imprezy turystycznej w zwiazku ze zmianami kosztów transportu, opłat lotniskowych, podatków, kursu walut i innych. Jeżeli cena wycieczki wzrośnie o 10% lub więcej klient ma prawo ją anulowac. Koszty wycieczki zostaną wtedy klientowi zwrócone pod warunkiem, że anulacja zostanie dokonana bezpośrednio po uzyskaniu przez klienta informacji o wzroście ceny wycieczki. O ewentualnych zmianach cen klient musi by poinformowany drogą pisemną nie póżniej niż na 20 dni przed wylotem.

Po dokonaniu rezerwacji potwierdzonej voucherem nie ma już możliwości uzyskania rabatów przedstawionych w nowych ofertach, nie działają one wstecz.

Ceny imprez turystycznych ustalono zgodnie z obowiazujacymi taryfami, cenami i kursami walut. Biuro ma prawo do zmiany cen jeżeli kurs dolara wzrośnie wiecej niż o 3%.

Jeżeli rezerwacja ma miejsce na 25 dni przed wylotem lub później, klient musi opłacic wycieczkę w całości w momencie rezerwacji.

Biuro podróży World of Adventures ma prawo bez uprzedniej informacji wstępnej anulowac zarezerwowaną wycieczkę:

* jezeli zaliczka nie znajdzie się na koncie biura World of Adventures w ciagu 5 dni od dnia rezerwacji ( dotyczy rezerwacji wycieczki na ponad 40 dni od daty rozpoczęcia wycieczki).

* Jezeli potwierdzenie pełnej wpłaty nie nastąpi w ciagu 24 godzin od rezerwacji wycieczki (rezerwacja wycieczki na mniej niz 40 dni do daty rozpoczęcia wycieczki).

* Przy zapłacie kartą kredytową VISA lub MASTER CARD należy przedłożyc kartę w biurze podróży podczas dokonywania rezerwacji.

Odpisanie zaliczki z konta karty kredytowej nastepuje w ciagu jednego tygodnia od zarezerwowania imprezy turystycznej, odpisanie reszty ceny nie póżniej niż trzy tygodnie przed rozpoczeciem imprezy turystycznej.

* Zmiany uzgodnionego sposobu zapłaty mogą by podjęte tylko do 30 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

* Jezeli do 30 dni przed rozpoczeciem imprezy turystycznej cena za uczestnictwo w niej nie zostanie w pełni zapłacona umowa zostaje rozwiazana. Biuro podróży może w ramach rekompensaty zażąda zwrotu odpowiednich kwot stanowiacych równowartość poniesionych dotychczas kosztów, związanych z wycofaniem się klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej (patrz pkt 7/2). Jednakże biuro nie ma prawa domagać się od Klientów zwrotu wspomnianych kwot jeżeli do chwili rozpoczęcia imprezy nie wywiazało się należycie z tych obowiazków nałożonych na nie umową o zorganizowanie imprezy turystycznej co do których istniała konieczność ich realizacji przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

* Koszty innych usług jak np. załatwienie wizy, oraz telegraficzne lub telefoniczne rezerwacje lub zapytania nie są, jeżeli w katalogu nie ma innej, jednoznacznej informacji, zawarte w cenie imprezy. Jeżeli takie koszty powstaną, klient powinien zapłaci je bezposrednio w biurze podróży, lub u przedstawiciela.

Zapłatę za zawarte za posrednictwem Biura Podróży ubezpieczenie należy uiści wraz z zaliczką!!!!!!!!!!

5. Dokumenty podróży

***Paszport

Podróżujacy zobowiazany jest posiada paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy (w niektórych przypadkach 12 miesiecy) Od daty rozpoczęcia podróży.

Obywatele innych państw powinni zaczerpnąć informacji na ten temat w odpowiednim konsulacie.

***Wiza

Podróżujacy zobowiązany jest posiada wymaganą wizę. Biuro nie odpowiada za terminowe wystawienie i doręczenie wizy, nie ponosi też odpowiedzialności za niezrealizowaną podróż klientów, którzy nie otrzymali wizy w terminie lub którym z tych czy innych powodów wizy odmówiono.

***Dowod rezerwacji (voucher, forma rezerwacji)

Voucher jest najważniejszym dokumentem podróży. Zawiera wszystkie informacje na temat wyjazdu klienta, wraz z dowodem wpłaty, jest podstawą do wydania biletu lotniczego, oraz do realizacji wykupionych świadczeń.

***Bilet lotniczy

Klient otrzymuje bilet lotniczy w zależności od rodzaju imprezy w której bierze udział: bezpośrednio przed wylotem na lotnisku, lub w biurze Firmy. Istnieje możliwość dostarczenia biletu do domu klienta. Bilet lotniczy jest ważny w obie strony, dlatego należy zachowa go do dnia powrotu, wszystkie koszty zwiazane z zagubieniem biletu ponosi klient.

1. Podróż samolotem!

Przy organizowaniu przelotów Biuro World of Adventures korzysta z niezawodnych linii lotniczych.

W ramach przelotów międzykontynentalnych transportuje się do 20 kg bagażu łącznie z bagażem podręcznym na osobę ( 2 walizki – łacznie do 70 funtow, oraz bagaż podręczny do 20 funtow), dotyczy też dzieci od 2 do 11 lat. Dodatkowo odpłatnie – po uprzednim uzgodnieniu w danych liniach lotniczych można przetransportowac bagaż o charakterze specjalnym (wyposażenia sportowe, wózki inwalidzkie itp).

Informacje o cenach za tego rodzaju transport można uzyskac bezpośrednio od linii lotniczych, które są odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie transportu, jak też za pobieranie opłat. Transport bagażu o charakterze specjalnym z lotniska docelowego do hotelu jest sprawą klienta (chyba że nastąpi uzgodnienie indywidualne) Do odpowiedzialności za utratę pieniedzy, przedmiotów wartościowych, urządzeń technicznych i lekarstw znajdujących się w oddanym bagażu stosuje się przepisy prawa lotniczego dotyczące bezpośredniej odpowiedzialności przewożnika lotniczego za szkody powstałe przy wykonywaniu przewozu lotniczego.

2. Szczególne życzenia, indywidualny przebieg imprezy turystycznej.

Biuro podróży World of Adventures specjalizuje sie w indywidualnym podejściu do każdego zlecenia i bedzie starało się w miarę możliwości uwzględni takie życzenia jak np. pokoje obok siebie lub szczególne położenia pokoi – z widokiem na morze itp. Za opracowanie indywidualnych zadań biuro ma prawo naliczenia dodatkowych opłat.

3. Przedłużenie pobytu

W przypadku zamierzonego przez klienta przedłużenia pobytu, jest on proszony o odpowiednio wczesne skontaktowanie się z kierownictwem imprezy turystycznej, względnie z miejscowym przedstawicielem biura podróży. Przedłużenie pobytu jest możliwe jedynie wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca zakwaterowania względnie miejsca w samolocie lub w pociągu. Koszty przedłużenia pobytu należy uiści na miejscu w gotówce.

4. Niewykorzystane świadczenia.

Jeżeli klient, uczestnik imprezy turystycznej, nie wykorzysta poszczególnych świadczeń ze względu na przedwczesny powrót, lub z innych ważnych powodów, Biuro World of Adventures dołoży wszelkich starań, by uzyska od kooperanta zwrot zaoszczędzonych wydatków. Powyższe zobowiazanie nie dotyczy biura jeżeli straty były znikome, względnie jeżeli przepisy prawne, bądż zarzadzenia urzedowe stoją temu na przeszkodzie. Biuro World of Adventures zastrzega sobie prawo do zatrzymania 20% zwróconej sumy jako wyrównania za starania i poniesione koszty.

5. Kierownictwo imprezy turystycznej, opieka na miejscu.

a) Przy zorganizowanych podróżach samolotem opiekę przejmują pracownicy serwisu World of Adventures lub wynajęte przez biuro osoby, w chwili wylądowania na miejscu przeznaczenia. Adres i telefon przedstawiciela znajduje się w dokumentach imprezy turystycznej ewentualnie u pilota.

b) Przy podróżach pociągiem do dyspozycji klientów w miejscu docelowym pozostaje lokalny agent, wzglednie przedstawicielstwo lub kooperant biura World of Adventures (np. Stowarzyszenie turystyczne) Szczegóły zostaną zamieszczone w dokumentach imprezy turystycznej.

c) Jeżeli klienci dokonali rezerwacji kwatery wczasowej lub pobytu w hotelu, miejscowe przedstawicielstwo organizatora imprezy turystycznej lub pełnomocnicy osoby wynajmujacej kwatery pozostają do dyspozycji w razie ewentualnych pytań lub życzeń w godzinach przyjęć. Przy zgłaszaniu reklamacji klienci proszeni są o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami reklamacji.

d) Przy podróżach statkiem klienci otrzymają fachową obsługę załogi jednostki pływającej na pokładzie, oraz przewodnika w trakcie wycieczki.

6. Zniżki dla dzieci

Istnieje możliwość wprowadzenia zniżek dla dzieci zależnie od wieku. Za uzasadniony do zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Niezależnie od tego należy podczas dokonywania rezerwacji zgłosi każde uczestniczące w imprezie dziecko i poda jego wiek, biuro zastrzega sobie możliwosc sprawdzenia, wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności prawdziwego wieku dziecka z podanym w trakcie rezerwacji, biuro jest upoważnione do naliczenia prawidłowej ceny imprezy turystycznej wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 10% ceny imprezy.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat podróżuja samolotem za cenę 10% ceny biletu osoby dorosłej pod warunkiem że nie zajmują osobnego miejsca siedzącego oraz są pod opieką osoby dorosłej. Bardziej szczegółowe warunki zniżek dla dzieci zamieszczane będą przy każdej rezerwacji imprezy turystycznej.

7. Zmiany i rezygnacja przed wylotem.

A. Z winy biura

Biuro podróży zobowiazane jest niezwłocznie poinformowa klienta o odwołaniu danej wycieczki lub zmian w zakresie wykupionych przez niego świadczeń.

Nie dotyczy to zmian lub niedopatrzeń powszechnie uznanych za nieistotne. Informujac klienta o odwołaniu lub istotnych zmianach w programie imprezy biuro podróży zobowiazane jest poinformowa klienta o przysługujących mu prawach.

W przypadku odwołania wycieczki i istotnej zmiany biuro podróży zobowiazane jest poinformowa o tym klienta na 4 dni przed wylotem lub – w sytuacji awaryjnej – telefonicznie natychmiast po otrzymaniu wiadomości na ten temat.

B. Odwołanie wycieczki!!!

Naszym głównym celem jest zrealizowanie zamówienia zgodnie z wykupioną ofertą. Niestety może się zdaży , że na daną imprezę zgłosi się niewystarczająca liczba uczestników. W takiej sytuacji Biuro podróży ma prawo odwołac imprezę turystyczną.

Biuro podróży ma także prawo odwołac imprezę jeżeli liczba zgłoszeń nie przekroczy 80% miejsc które biuro ma do swojej dyspozycji. Po powiadomieniu klienta o odwołaniu imprezy biuro podróży może przedstawi propozycję alternatywną. Jeżeli klient nie może lub nie chce skorzystac z przedstawionych propozycji, istnieje możliwość zakupu innej oferty cennikowej biura z 10% rabatem, w ciagu 3 miesiecy od daty pierwotnie planowanej imprezy. W przypadku nieskorzystania z żadnej z propozycji klient otrzyma zwrot gotówki.

Z M I A N Y

Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli wprowadzac zmian w naszych programach. Jednak w związku z tym, że imprezy turystyczne planowane są przez nas z dużym wyprzedzeniem, takie zmiany mogą mie miejsce niezależnie od nas. Biuro podróży ma prawo do dokonywania takich zmian. Do istotnych zmian należą: zmiana dnia wylotu na imprezę turystyczną, oraz zmiana warunków zakwaterowania – hotelu. Klient może zaakceptowa zmienione warunki umowy, dokona wyboru innej, aktualnej oferty, lub zrezygnowa z imprezy. Jeżeli klient zdecyduje się na wybór innej propozycji biura podróży w ciagu dwóch miesięcy od daty planowanego wylotu, oferta zostanie skalkulowana z 5% rabatem. Gdy klient zrezygnuje z imprezy turystycznej otrzyma całkowity zwrot wpłaconej kwoty. W każdym przypadku o rezygnacji z wycieczki klient zobowiązany jest poinformowa biuro podróży w ciagu 2 dni po otrzymaniu informacji, ale nie póżniej niż na 24 godziny przed odlotem.

Z tytułu odwołania wycieczki, oraz z powodu wprowadzonych zmian klientowi nie przysługuje żadna dodatkowa rekompensata. W przypadku jeżeli klient zdecyduje się brać udział w imprezie o wyższej wartości zobowiazany jest dopłaci różnicę w cenie imprezy. Jeżeli klient zdecyduje się na imprezę o niższej wartości otrzyma zwrot sumy odpowiadającej różnicy.

Jeżeli klient poniesie finansowe straty w następstwie wprowadzonych zmian lub odwołania wycieczki nie ma prawa do odszkodowania.

* Z tytułu częściowej zmiany programu, odwołania wylotu/przylotu na lotnisko lokalne, zmiany godzin rozkładu lotów klientowi nie przysługuje prawo rezygnacji z wycieczki.

* Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian zostanie skrócona ilość noclegów biuro podróży przewiduje zwrot kosztów skalkulowany według różnic zapłat za dany hotel.

* W przypadku odwołania wycieczki lub zmian wprowadzonych w następstwie nieprzewidzianych wypadków lub sytuacji takich jak: działania wojenne, sytuacja polityczna lub zmiany gospodarcze, oraz innych zdarzeń,na które biuro podróży nie ma wpływu, biuro podróży nie przewiduje żadnych rekompensat z tymi faktami związanych, poza zwrotem wpłaconych kwot lub przedstawieniem alternatywnych propozycji.

* Jeżeli w następstwie zdarzeń, na które biuro podróży nie ma wpływu pobyt klienta na wakacjach lub imprezie zostanie przedłużony klient nie ma prawa do odszkodowania z tego tytułu.

* Wszelkie reklamacje klient powinien składac niezwłocznie po powiadomieniu go przez biuro podróży o wszelkich zmianach świadczeń lub podwyżkach cen.

* Przy podróżach statkiem decyzje o niezbędnych zmianach czasu przejazdu i/lub kursu podejmuje ze względów bezpieczenstwa lub w razie innych koniecznosci – np. warunki pogodowe – kapitan.

8. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.

8.1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej klienci mają w każdej chwili możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Rozstrzygającą kwestią jest przy tym wpłynięcie pisemnego oświadczenia o rezygnacji do biura World of Adventures. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej klient zobowiazany jest złożyc pisemnie.

8.2. Jeżeli klienci zrezygnują z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpoczną imprezy z powodów niezależnych od biura World of Adventures (z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 10-tym biuro podróży zastrzega sobie prawo żadania zapłaty kwot stanowiących rownowartość kosztów poniesionych przez biuro w związku z dokonanymi już przygotowaniami do imprezy turystycznej.

Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się zaoszczędzone koszty i ewentualną możliwość innego wykorzystania świadczeń. Do decyzji klientów pozostawia się zbieranie dowodów na to czy ze względu na rezygnację z uczestnictwa w imprezie turystycznej względnie nierozpoczecie jej, nie powstały żadne koszty lub koszty mniejsze od tych które zostały podane przez biuro podróży.

8.3. Opłatę za rezygnację należy uiści również w przypadku, jeżeli klient, uczestnik imprezy turystycznej nie stawi się punktualnie na lotnisku lub w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej w czasie podanym w dokumentach imprezy turystycznej lub jeżeli rozpoczęcie imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak koniecznych przy wyjeżdzie dokumentow np: paszportu lub niezbędnej wizy. OPŁATY DLA BIURA WORLD OF ADVENTURES W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ WYNOSZĄ 30% WYCENY IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

8.4. Do chwili rozpoczęcia imprezy klient ma prawo zgłosi zmianę osoby uczestniczącej w imprezie, może poda inny skład osobowy dla grupy w imieniu której dokonał rezerwacji. W tym celu musi powiadomi biuro podróży. Biuro podróży zastrzega sobie jednak prawo sprzeciwienia się zmianie osoby, jeśli osoba zastępujaca nie będzie spełniała szczególnych wymogów, koniecznych do uczestnictwa w imprezie turystycznej, względnie jeżeli stoją temu na przeszkodzie przepisy prawne lub zarzadzenia urzedowe. Jeżeli dany, uczestnik imprezy turystycznej będzie zastępowany przez inną osobę biuro podróży ma prawo żądania zapłaty powstałych z tego tytułu kosztow, stanowiących opłatę manipulacyjną.

8.5. Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych powstałych przez zamianę, odpowiadają wspólnie zgłoszony klient i osoba zastępująca go.

8.6. Opłaty manipulacyjne związane z rezygnacją, zmianą rezerwacji, jak również opłaty za indywidualny przebieg imprezy turystycznej są płatne natychmiast.

Obowiązki i odpowiedzialność biura World of Adventures

BIURO PODRÓŻY WORLD OF ADVENTURES NA ZASADACH STARANNOŚCI SUMIENNEGO KUPCA ODPOWIADA ZA:

* należyte przygotowanie imprezy turystycznej.

* staranny i kompetentny wybór kooperantow i nadzór nad nimi (np.inne biura podróży, towarzystwa transportowe, hotele itp)

* realizację imprezy turystycznej zgodnie z umową.

* poinformowanie klienta o ewentualnych zmianach w programie imprezy najpóżniej na 4 dni przed wylotem. Niedotrzymanie terminu obciąża biuro podróży redukcją ceny imprezy o odpowiednią kwotę.

* wnikliwe rozpatrywanie zgłoszonych niedociagnięć spowodowanych przez osoby zobowiazane do wykonywania świadczeń, oraz w miarę możliwości biura podróży natychmiastowe ich usuniecie

* w przypadku pojawienia się niedopatrzenia w realizacji programu biuro podróży zobowiazane jest jak najszybciej znaleść odpowiednią alternatywę o ile nie pociągnie to za sobą nieproporcjonalnie wysokich kosztów lub znacznych strat dla biura podróży.

* jeżeli poszczególne świadczenia imprezy turystycznej nie zostały wykonane lub zostały wykonane niezgodnie z umową, klient ma prawo do żądania usuniecia tego niedociągnięcia. Biuro podróży ma jednak prawo do odmowy usuniecia tego niedociągnięcia jeżeli wymagało by to nieproporcjonalnego nakładu kosztów z jego strony.

* Klient po zakonczeniu imprezy turystycznej może żąda obniżenia jej ceny, jeżeli świadczenia w trakcie jej trwania nie zostały wykonane zgodnie z umową, a klient nie zaniedbał złożenia odpowiedniej, przysługującej mu reklamacji.

Biuro podróży zastrzega sobie prawo do:

* odwołania imprezy w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych

* zmian kolejności punktów programu podczas wycieczek objazdowych

* zmian terminów realizacji wycieczek fakultatywnych

Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialnosci za:

* odstępstwa od ustalonego programu, które mogą nąstapi w związku z nieprzewidzianymi zmianami warunków atmosferycznych, (tornado, powódż, itp.)

* straty poniesione przez klienta w związku ze zmianą podanej godziny lotu.

* niedogodności powstałe podczas pobytu klienta w hotelu (spowodowane np. przez czasowe wyłączenie ciepłej wody, ogrzewania, zamknięcie basenu itp.)

* zaginięcie przedmiotów wartościowych i dokumentów klienta, w tym złożonych w sejfie hotelowym.

* informacje zawarte w broszurach hotelowych.

* zaginięcie lub uszkodzenie przewożonych bagaży i towarów podczas lotu. Biuro podróży nie zwraca kosztów za niewykorzystanie przez klienta pewnych punktów programu podróży, w tym wycieczek lub innych atrakcji.

Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za powstałe urazy, szkody na zdrowiu, straty finansowe i moralne doznane przez klienta podczas trwania imprezy turystycznej. Koszty te ponosi/zwraca ubezpieczenie opłacane obowiazkowo przez klienta podczas zawierania umowy o imprezę turystyczną.

Wykluczenie roszczeń i przedawnienienia.

* Roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgłasza na piśmie w przeciągu jednego miesiąca od daty jej zakończenia. Po upływie tego okresu biuro podróży uwzględnia tylko te roszczenia, które przedstawił klient, który nie mógł dotrzyma powyższego terminu nie z własnej winy.

* Przysługujace na podstawie umowy roszczenia ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnie określonych przepisami POLSKIEGO KODEKSU CYWILNEGO po umownie uzgodnionym zakończeniu imprezy. Roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych ulegają przedawnieniu na zasadzie polskiego – w wypadku grupy z Polski i amerykańskiego w wypadku grupy z USA prawa cywilnego dotyczącego odpowiedzialności odszkodowawczej z tytulu czynów niedozwolonych.

* Biuro World of Adventures zwraca uwagę, że jako biuro podróży jest tylko pośrednikiem przy zawieraniu umowy o ubezpieczenie w czasie trwania imprezy turystycznej zaś do przyjmowania roszczeń odszkodowawczych czy gwarancyjnych uprawnione są wskazane przez biuro podróży kampanie ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia podczas trwania imprezy turystycznej.

* Zgodnie z postanowieniami ustawy o usługach turystycznych biuro podróży zapewnia w cenie imprezy turystycznej, dla wszystkich klientów UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW NIESZCZESLIWYCH WYPADKÓW. W trosce o swoich klientów w cenie ubezpieczenia imprezy turystucznej zawarte są rownież koszty transportu i rehabilitacji, koszty ratownictwa, oraz gwarancja pokrycia kosztów leczenia szpitalnego.

9.2. Powyższy zakres ubezpieczena stanowi wariant podstawowy na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Podczas Podróży znajdujacych się w dalszej części. Umowa ubezpieczenia Biura Podróży World of Adventures zawarta jest z E & Q Insurance, provided by Berkshire Hathaway, a AXII / AAA rated company, $1.000.000 coverage.

9.3. Biuro World of Adventures poleca wszystkim klientom zawarcie dodatkowego – o szerszym wariancie ubezpieczenia niż ubezpieczenie podstawowe. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży. Informacje na temat proponowanych ubezpieczeń są zawarte w oddzielnej broszurze oraz są udzielane przez przedstawicieli biura World of Adventures.

10. Rezygnacja lub wypowiedzenie ze strony organizatora imprezy turystycznej.

10.1. Biuro podróży World of Adventures może wypowiedzie umowę bez okresu wypowiedzenia jeżeli przeprowadzenie imprezy turystycznej mimo upomnienia przez biuro podróży, zostaje przez klienta trwale zakłócane. To samo obowiązuje wtedy jeżeli ktokolwiek narusza w znacznej mierze postanowienia umowy. Biuro podróży zachowuje jednak prawo do żadania ceny imprezy turystycznej. Ewentualne powstałe dodatkowe koszty powrotnego transportu ponosi osoba która spowodowała zakłócenie. Biuro podróży musi jednak uwzględni wartość zaoszczędzonych kwot w wyniku rozliczeń za niewykorzystane świadczenia włacznie z ewentualnym zwrotem ze strony wszystkich kooperantow.

10.2. Biuro podróży World of Adventures ma prawo do wycofania się z umowy na 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej, jezeli nie będzie odpowiedniej ilości osób przewidzianych na daną imprezę, lub nastąpiła zmiana okoliczności za którą biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności. W tych wypadkach oświadczenie o wycofaniu się biura z umowy zostanie klientom podane niezwłocznie do wiadomosci, a należność za imprezę wpłacona przez klienta zostanie natychmiast zwrócona.

W przypadku wycofania się biura podróży z umowy wg. Punktu 9.2. klient ma prawo do żądania uczestniczenia w przynajmniej równowartościowej imprezie turystycznej o ile biuro jest w stanie taką zaproponowa bez ponoszenia przez klienta dodatkowych opłat i bez wyrażnych strat finansowych dla biura.

Klient powinien powiadomi biuro o podjętej decyzji niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rezygnacji biura z imprezy turystycznej na którą wpłacił zaliczkę lub opłacił koszty w całości. Jezeli klient nie skorzysta ze swojego prawa do wzięcia udziału w innej rownowartościowej imprezie turystycznej, otrzyma niezwłocznie zwrot zapłaconej przez niego kwoty.

11. Nadzwyczajne okoliczności, siła wyższa.

11.1. Jezeli przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone na skutek siły wyższej której nie dało się przewidzie w chwili zawarcia umowy (np.wojna, wewnetrzne zamieszki, klęski żywiołowe, itp.) Zarowno klient jak i biuro podróży mają prawo do wypowiedzenia umowy. W przypadku zdarzeń nie dających się przewidzie oraz uniemożliwiających rozpoczęcie imprezy turystycznej a mających miejsce przed jej rozpoczęciem biuro podróży niezwłocznie zwraca w całości zapłaconą przez klienta kwotę.

W wypadku gdy siła wyższa ma miejsce w czasie trwania imprezy turystycznej i uniemożliwia jej trwanie bądż jej zakończenie biuro podróży zobowiązuje się dokona na rzecz klientów – uczestników danej imprezy turystycznej zwrotu kwoty stanowiącej pozostałość po pokryciu kosztów świadczeń już dokonanych lub zaplanowanych do wykonania do zakończenia podróży.

11.2. Jeżeli wypowiedzenie nastąpi po rozpoczęciu imprezy turystycznej biuro podróży przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych kroków związanych z powrotem klienta, jeżeli zostało to w umowie uzgodnione.

Dodatkowe koszty powstałe przez powrotny transport strony ponoszą po połowie, inne dodatkowe koszty ponosi klient. Biuro World of Adventures nie ponosi odpowiedzialności za treści prospektów hotelowych, miejscowych lub statków pasażerskich.

Odpowiedzialność Linii Lotniczych.

Lot do/z miejsca docelowego podlega warunkom zawartym w Konwencji Warszawskiej z 1929 roku oraz podlega zmianom i aneksom Umów międzynarodowych. Od chwili odprawy na lotnisku do momentu zakończenia podróży na lotnisku docelowym odpowiedzialność za klienta spoczywa bezposrednio na liniach lotniczych. Klient powinien wymagać odpowiedzialności bezposrednio od linii lotniczych w sytuacjach takich jak: powstałe opóżnienia, zmiany samolotu, ewentualne anulowania lotów itp.

Obowiązujace są w takich przypadkach standartowe postanowienia lini lotniczych. Klienci mogą się domaga wydania warunków ogólnych linni lotniczych.

Ewentualne skrócenie pobytu w zwiazku ze zmianami godzin lotu może by najwyżej zrekompensowane częścią ceny proporcjonalną do ilości godzin o jakie pobyt został skrócony w stosunku do podstawowej długosci trwania wyjazdu. Reklamacje dotyczące np. zaginiecia lub uszkodzenia przewożonych towarów lub bagaży podczas transportu należy składac w formie pisemnej wprost do lini lotniczych. Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od daty odebrania uszkodzonego bagażu lub towaru, lub stwierdzenia ich zaginiecia.

Odpowiedzialność i obowiązki podróżującego

Podróżujący zobowiązany jest dostosowa się do instrukcji związanych z realizacją wycieczki, ustalonych przez biuro podróży lub jego przedstawiciela i linie lotnicze, oraz respektowa narzucone postanowienia w zwiazku z transferem do/z ustalonego miejsca oraz wypełniania wszelkich punktów z niniejszych szczegółowych warunków uczestnictwa w inprezie turystycznej biura World of Adventures.

Klient zobowiazany jest potwierdzi na 3 dni przed wylotem godzinę wylotu na imprezę turystyczną, oraz zasięgnąć informacji u pilota wycieczki lub z tablicy umieszczonej w hotelu na temat godziny powrotu do kraju. Jeżeli klient nie stawi się o odpowiedniej godzinie na zbiórkę traci prawo do skorzystania z danego lotu i automatycznie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za transport.

Klient ponosi odpowiedzialność za to czy on sam lub jego bagaż spełniają wszystkie warunki obowiązujące podczas podróży samolotem lub innym środkiem transportu.

Kobiety ciężarne są zobowiazane do odpowiedniego oświadczenia o wzięciu udziału w imprezie turystycznej na własną odpowiedzialność, jak również nie mogą podróżowac w wycieczkach objazdowych w 8 i 9 miesiacu ciąży.

Kapitan/kierowca/pilot może wykluczyć z imprezy turystycznej, osoby, które ze względu na chorobę, stan nietrzeżwości lub z innych przyczyn nie powinny odbywa podróży a także w sposób wyrażny niestosownie zachowują się w stosunku do innych pasażerów. Poważne wykroczenia poza obowiazujace zasady mogą też spowodować wykluczenie danej osoby z programu i/lub wykreślenie jej z rejestrów hotelowych.

Podróżujacy zobowiazany jest posiada ważny paszport i wizę oraz obowiązujące szczepienia. W przypadku błędu w kalkulacji ceny klient obowiazany jest do uiszczenia dopłaty do faktycznej wartości wyjazdu. W razie odmowy przez klienta do uregulowania w/w dopłaty zarezerwowany wyjazd zostanie anulowany a wpłacona dotychczas przez klienta kwota zwrócona.

Odprawa na lotnisku.

Podróżujacy zobowiazany jest do potwierdzenia godziny zbiórki na lotnisku najpóżniej na 3 dni przed wylotem.

W dniu wylotu klient zobowiązany jest stawi się na lotnisku najpóżniej na 3 godziny przed wylotem, chyba że otrzyma inną informację. Informacja o powrocie jest podawana klientowi przez pilota biura podróży – współpracujacego z biurem World of Adventures, przez biuro obsługi World of Adventures w miejscu docelowym, lub też za pomocą tablicy informacyjnej znajdującej się w hotelu.

Pewne zmiany w zakresie rozkładu lotów mogą nastąpi już po podaniu cen i dokonaniu rezerwacji. Klient musi by poinformowany o prawidłowej godzinie zbiórki na lotnisku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Opóźnienia

Wszystkie firmy przewozowe starają się przestrzegać podanych godzin przyjazdów i odjazdów. Za opóżnienia z przyczyn od nas niezależnych biuro podróży World of Adventures nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku opóżnień z przyczyn od biura niezależnych, World of Adventures nie zwraca kosztów np. przejazdu taksówką, noclegu w hotelu, rozmów telefonicznych itp.

13. Postanowienia paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i ochrony zdrowia.

13.1. Biuro World of Adventures odpowiada za poinformowanie uczestników imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych obowiazujących w kraju docelowym oraz ich ewentualnych zmianach. W opisie imprezy turystycznej w katalogu i w dokumentach imprezy znajdują się istotne informacje dotyczące niezbednych formalności związanych z imprezą turystyczną. Podróżni są zobowiazani zapozna się z tymi informacjami i w razie potrzeby zasięgnąć dalszej porady w biurze podróży.

13.2. Biuro World of Adventures nie bierze odpowiedzialności za terminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych wiz przez odpowiednie placówki dyplomatyczne, nawet jeżeli załatwienie ich zostało mu zlecone, chyba że opóżnienie wynikło z winy biura. W celu otrzymania wizy itd. w odpowiednich placówkach należy liczy się z około 8 tygodniowym okresem załatwiania.

13.3. Każdy klient przejmuje odpowiedzialność za dostosowanie sie do wszelkich przepisow niezbednych w celu przeprowadzenia imprezy turystycznej. Wszelkimi szkodliwymi następstwami, szczególnie żądaniem uiszczenia zapłaty, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które wynikły z niedotrzymania tych przepisow z wyjatkiem takich, które zostały zawinione przez fałszywe lub brakujace informacje ze strony biura World of Adventures jest klient.

13.4. Proszę zapozna się z informacjami w katalogach i upewni się we własnym biurze podróży czy może zajść potrzeba posiadania paszportu, czy też wystarczy dowód osobisty. Proszę zwróci uwagę czy paszport, względnie dowód osobisty ma wystarczający okres ważnosci na czas trwania imprezy turystycznej. Dzieci mogą by wpisane do paszportu podróżujacych rodziców. W niektórych jednak państwach wymagane jest posiadanie przez dzieci własnego paszportu.

13.5. W niektórych państwach przestrzega się bardzo surowo postanowień celnych i dewizowych. Biuro World of Adventures prosi o zasięgniecie dokładnych informacji oraz bezwarunkowe przestrzeganie wszelkich przepisów.

13.6. Niektore państwa wymagają określonych świadectw szczepień które nie mogą by jednak dokonane wcześniej niż przed 8 dniami i nie póżniej niż przed 3-ma laty (na przykład ospa) wzglednie 10-ma laty (na przykład żółtaczka). Takie świadectwa szczepień należy przedłoży rownież w niemieckich urzedach wracając z niektórych państw (Afryka, Bliski Wschód) Odpowiednie informacje będą znajdowały się w katalogu dostepnym w biurze podróży.

14. Postanowienia ogólne

14.1. Nieważność pojedyńczych punktów umowy nie narusza ważności całej umowy.

Dotyczy to rownież niniejszych warunków.

14.2. Podróże do innych krajów są czasami związane z niebezpieczeństwami, których nie sposób przewidzie . Urzadzenia techniczne za granicą nie zawsze odpowiadają standartowi czy parametrom, ogólnie przyjętym za normatywne. Dotyczy to między innymi bojlerów na wodę, pieców, grzałek itp. Biuro World of Adventures prosi o szczególne przestrzeganie ewentualnych instrukcji ich użytkowania.

R E K L A M A C J E

O ewentualnych reklamacjach klient powinien powiadomi przedstawiciela lub kooperanta biura World of Adventures, jak najszybciej jeszcze na miejscu.

Zawsze łatwiej jest rozwiąza każdy problem kiedy przedstawiciel (pilot) ma możliwość zobaczenia i zrozumienia istoty problemu. Jeżeli klient nie zgłosi reklamacji na miejscu zdarzenia, automatycznie traci prawo do uzyskania rekompensaty (odszkodowania) po przybyciu do kraju.

Klient niezadowolony z rozwiazania problemu w miejscu wakacyjnym może złożyc reklamację pisemną po powrocie do kraju. Rozpatrywane bedą tylko te reklamacje, które zawierają pisemne potwierdzenie od pilota lub rezydenta biura podróży, oraz kopie dowodu rezerwacji.

Reklamacje prosimy składa na adres:

WORLD OF ADVENTURES
2766 Longwood Court Costa Mesa, California 92626, U.S.A.
Tel: (714) 249-3966
e-mail: [email protected]

Reklamacja oprócz wyjaśnień dotyczących przyczyn jej składania musi zawiera informacje na temat miejsca docelowego organizowanej imprezy, daty wylotu i numeru rezerwacji – vouchera, (zaznaczona kopia faktury).

Reklamacja powinna by wysłana najpózniej 8 dni po powrocie do kraju. W tym czasie mamy bowiem jeszcze możliwość zbadania sytuacji i uzyskania pomocy od osób odpowiedzialnych za jej zaistnienie. Odpowiedż dotyczacą reklamacji klient otrzyma w terminie 2 do 4 tygodni.

Zgłoszenie pozostawienia przedmiotow osobistych w miejscu pobytu musi nastąpi natychmiast po powrocie do kraju. Na pokrycie kosztów (połączenia faxowe, telefony itp.) związanych ze zgłoszeniem reklamacji biuro podróży wymaga od klienta dodatkowej opłaty, którą należy uiści bez względu na skuteczność poszukiwania zgłoszonego przedmiotu.

Wszelkie odszkodowania strat materialnych wypłacane są na podstawie udokumentowanych kosztów poniesionych przez klienta.

Biuro podróży World of Adventures nie odpowiada za zdażenia losowe które miały miejsce podczas świadczenia usług klientowi (wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi, meteoryt, strajki itp.)

Usługi dodatkowe nie objęte pozycjami wyszczególnionymi w katalogu i cenniku biura World of Adventures nie mogą sta się przedmiotem reklamacji.

KLIENT NIE MOŻE SIĘ DOMAGAĆ OD BIURA PODRÓŻY WORLD OF ADVENTURES ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU PONIESIONYCH STRAT MORALNYCH.